Tudnivaló

I. Szállítási feltételek

A BAUPLAZA KFT. az árukat szakszerű, a kereskedelemben szokásos csomagolásban szállítja, illetve minden tőle telhetőt megtesz az előre megadott szállítási határidő betartásáért. Ez abban az esetben érvényes, ha minden technikai és üzleti rész tisztázott. A szállítási határidő akkor betartott, amennyiben lejártával a szállítandó áru a BAUPLAZA KFT. telephelyét elhagyta, illetve ha az áru szállíthatóságáról a Megrendelőt értesítették. Az áru jellegéből és a szállítási körülményekből esetenként azonban adódhat, hogy kivételesen olyan szállítási késedelem áll elő, amelyért a BAUPLAZA KFT. nem felelős. Ilyenkor a BAUPLAZA KFT. a késedelemről haladéktalanul értesíti Megrendelőt, és az áru beérkezéséig folyamatosan tájékoztatja az okokról és a várható érkezési határidőről. A nem a BAUPLAZA KFT. hibájából keletkező szállítási késedelem nem jogosítja fel Megrendelőt a rendelés azonnali vagy sztornálási díj nélküli törlésére. A BAUPLAZA KFT. kifejezetten erre utaló írásbeli vállalásának hiányában esetleges késedelem esetén sem kötelezhető szállítási kötbér megfizetésére. A III/1. pontban írtakon túlmenően a szállítási határidő csak olyan ok miatt késhet, mely Vis Majorra vezethető vissza. Az erre vonatkozó jogszabályi előírásokon túlmenően a megállapodás tekintetében Vis Majornak minősül a munkaügyi vita, a sztrájk, a fegyveres erők mozgósítása, lefoglalás, bojkott, embargó, valuta-átutalási tilalom, felkelés, járvány, szállítóeszköz-hiány, általános nyersanyag– és segédanyag hiány, energiafogyasztási korlátozás, háború, háborús veszély, polgárháború és fegyveres felkelés, tűz, elemi kár, amennyiben ezek a BAUPLAZA KFT.-et érintik, továbbá a BAUPLAZA KFT., illetve a BAUPLAZA KFT. beszállítója üzleti tevékenységének egyéb félbeszakadása, valamint a megrendelt anyagok, nyersanyagok, kiegészítő és alapanyagok a BAUPLAZA KFT. számára történő késedelmes leszállítása, amennyiben a késedelem az előzőekben felsorolt valamelyik ok miatt következik be. A szerződés tárgyának megváltoztatásával a szállítási határidő is megváltozik. A szállítási határidő betartása feltételezi a Megrendelő szerződési kötelezettségeinek teljesítését. A BAUPLAZA KFT. az árut készrejelentés után két hétig tárolja díjmentesen. Amennyiben a Megrendelő az árut az értesítésre nem szállítja el, az áru értékének 0, 5 % -a kerül naponta felszámolásra. A BAUPLAZA KFT. által forgalmazott és gyártott áruk jellegére való tekintettel lehetőség van részletekben történő teljesítésre, ezeket a Megrendelő elfogadja, leszámlázott ellenértékét kifizeti. Részszállítás esetén, amennyiben a megbízások lehívása nem a szerződés szerint történik, a BAUPLAZA KFT. jogosult az esedékes mennyiség ellenértékét kiszámlázni, és két hét elteltével a Megrendelőnek egyidejűleg a megmunkált és a nem megmunkált anyagot a megegyezett összeggel, de legalább a BAUPLAZA KFT. költségeivel megegyező összeggel kiszámlázni. Abban az esetben, amennyiben a részteljesítés ellenértékének kifizetése elmarad, a BAUPLAZA KFT. a további teljesítést a kifizetés megtörténtéig megtagadhatja.

II. Kiszállítás, kockázatviselés

A teljesítés helye – ellenkező megállapodás hiányában – a BAUPLAZA KFT. telephelye, a szállítás a Megrendelő költségére és kockázatára történik. A kárfelelősség – ellenkező megállapodás hiányában – a kiszállítás időpontjában száll át a Megrendelőre, akár a Megrendelő saját fuvareszközét alkalmazza, akár más megbízott fuvarozó végzi a szállítást. Házhozszállítás esetén a Megrendelő részéről jó hozzáférés és azonnali lerakodás kötelező. Amennyiben ez nem teljesül, a felmerülő költségtöbblet a Megrendelőt terheli. Amennyiben a Megrendelő átvételi vagy elszállítási kötelezettségének nem tesz eleget, akkor is jogosult a BAUPLAZA KFT. az áru értékének leszámlázására. Ebben az esetben az árut – a Megrendelő egyidejű értesítése mellett – a BAUPLAZA KFT. őrzésbe veszi, melynek költségeit valamint a szállítás költségeit a Megrendelő viseli. A BAUPLAZA KFT. jogosult fedezeti eladásra. Az át nem vett, vagy el nem szállított árut a BAUPLAZA KFT. nem köteles 30 napon túl őrizni. A BAUPLAZA KFT. jogosult e határidő leteltével – s miután a Megrendelőt erre figyelmeztette – az árut értékesíteni. Amennyiben a BAUPLAZA KFT. a szerződésben foglaltaknál rosszabb feltételekkel tudja értékesíteni az árut, úgy a Megrendelő köteles a BAUPLAZA KFT. ebből adódó kárát megtéríteni (fedezeti értékesítés).

III. Jogi Nyilatkozat

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fvtv.) 55. §-ának e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya arra a szerződésre terjed ki, amelyet fogyasztó [Ptk. 685. § d) pont] és fogyasztónak nem minősülő személy vagy szervezet (a továbbiakban együtt: értékesítő) köt egymással az értékesítő áruértékesítő, illetve szolgáltató tevékenységi körében, kizárólag egy vagy több távközlő eszköz használata útján (távollevők között kötött szerződés).

(2) A rendelet akkor alkalmazható, ha külön jogszabály a rendelet hatálya alá tartozó szerződésről eltérően nem rendelkezik.

(3) A rendelet hatálya nem terjed ki:

 • a) a távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló törvény által szabályozott pénzügyi ágazati szolgáltatásokra irányuló szerződésekre;
 • b) automatából történő értékesítésre;
 • c) nyilvános távbeszélő állomás igénybevétele útján a távbeszélő szolgáltatást nyújtó szervezettel kötött szerződésre;
 • d) az építési szerződésre;
 • e) ingatlan tulajdonjogának vagy ingatlanra vonatkozó más jog megszerzésére irányuló szerződésekre, kivéve a bérleti szerződést;
 • f) az árverésen kötött szerződésre.

(4) Nem kell alkalmazni a 2-4. §, valamint a 5. § (1) bekezdésének rendelkezéseit

 • a) az élelmiszerek, valamint egyéb mindennapi fogyasztásra szolgáló áruk rendszeres házhozszállítására vonatkozó szerződésekre, továbbá
 • b) az olyan szállást nyújtó, szállítási, étkeztetési vagy szabadidős szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekre, amelyek alapján az értékesítő e szolgáltatásokat meghatározott időpontban vagy meghatározott időszakban nyújtja.

(5) E rendelet alkalmazásában távközlő eszköz: bármely eszköz, amely alkalmas a felek távollétében - szerződés megkötése érdekében - szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, az automata hívókészülék, a rádió, a videotelefon, videotex (mikroszámítógép képernyővel) billentyűzettel vagy érintőképernyővel, az elektronikus levél (e-mail), a távmásoló (telefax) és a televízió.

2. § (1) Az értékesítő a szerződés megkötése előtt kellő időben köteles a fogyasztót tájékoztatni:

 • a) az értékesítő cégnevéről (nevéről), székhelyéről (lakóhelyéről), a külön jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételi számáról, adószámáról és telefonszámáról;
 • b) a szerződés tárgyának lényeges tulajdonságairól;
 • c) az ellenszolgáltatásról, beleértve az ellenszolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb fizetési kötelezettséget is;
 • d) szükség szerint a szállítás költségéről;
 • e) a fizetés, a szállítás vagy a teljesítés egyéb feltételeiről;
 • f) az elállás jogáról;
 • g) a távközlő eszköz használatának díjáról, ha azt az alapdíjtól eltérően állapítják meg;
 • h) az ajánlati kötöttség idejéről;
 • i) a szerződés legrövidebb időtartamáról olyan esetben, amikor a szerződésben foglaltak teljesítésére folyamatosan vagy ismétlődően kerül sor.

(2) Az értékesítő az (1) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettségnek egyértelműen, közérthetően és pontosan, az igénybe vett távközlő eszköznek megfelelő módon köteles eleget tenni.

(3) Ha az értékesítő telefonon tesz szerződéskötésre ajánlatot a fogyasztónak, annak kezdetekor köteles közölni legalább cégnevét (nevét), székhelyét (lakóhelyét) és telefonszámát, valamint a fogyasztó figyelmét kifejezetten fel kell hívnia szerződéskötésre irányuló szándékára.

3. § (1) Az értékesítő köteles a fogyasztót a szerződés megkötése előtt kellő időben, de legkésőbb a szerződés megkötésekor a 2. § (1) bekezdésének a)-f) pontjában foglaltakról írásbeli tájékoztatóval vagy más, a szóbeli tájékoztatást megerősítő dokumentummal (a továbbiakban együtt: írásbeli tájékoztató) ellátni.

(2) Az írásbeli tájékoztatónak az (1) bekezdésben előírtakon felül tartalmaznia kell:

 • a) az elállási jog gyakorlásának feltételeit, módját és következményeit;
 • b) az értékesítő azon telephelye (fiókja) vagy egyéb szervezeti egysége címét, ahol a fogyasztó kifogásait érvényesítheti;
 • c) a szavatosság, illetve a jótállás feltételeit, valamint a teljesítést követően igénybe vehető kiegészítő szolgáltatás (alkatrészellátás, javítószolgálat) biztosítását;
 • d) a szerződés megszüntetésének lehetőségét, ha az határozatlan időre szól, vagy tartama az egy évet meghaladja.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatóak távközlő eszköz útján egyetlen alkalommal nyújtott olyan szolgáltatás esetében, amelynek ellenértékét a távközlő eszköz üzemeltetője részére kell megfizetni. A fogyasztót azonban ilyen esetben is tájékoztatni kell az értékesítő (2) bekezdés b) pontjában meghatározott címéről.

4. § (1) Ha az áru árát vagy a szolgáltatás díját részben vagy egészben az értékesítő által nyújtott kölcsön [Fvtv. 2. § d) pont] fedezi, a fogyasztó az elállási jogának gyakorlása a fogyasztási kölcsönszerződést is felbontja.

(2) A fogyasztó az értékesítőnek a fogyasztási kölcsönszerződés felbontásából eredő kárát nem köteles megtéríteni, és tőle kamat vagy egyéb költség sem követelhető. Az értékesítő azonban követelheti a fogyasztótól a kölcsönszerződés megkötéséből eredő kárának megtérítését, feltéve, hogy a kölcsönszerződésben ezt a kár elemeinek és összegszerűségének meghatározásával kifejezetten kikötötte, és a 3. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni, ha az áru árát vagy a szolgáltatás díját részben vagy egészben harmadik személy által nyújtott fogyasztási kölcsön (a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 2. számú melléklete III. 5. pont) fedezi, feltéve, hogy a fogyasztási kölcsönszerződés a pénzügyi intézmény és az értékesítő előzetes megállapodásán alapul. Az értékesítő köteles a fogyasztó elállásáról a pénzügyi intézményt haladéktalanul értesíteni.

5. § (1) A felek eltérő megállapodása hiányában az értékesítő a fogyasztótól kapott felszólítás kézhezvételétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

(2) Ha az értékesítő a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott áru nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a fogyasztót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a fogyasztó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése az értékesítőt nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

(3) Ha az értékesítő a szerződésben meghatározott módon helyettesítő áruval, illetve szolgáltatással teljesít, az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek az értékesítőt terhelik. A költségek viseléséről, valamint a megfelelően helyettesítő áruval, illetve szolgáltatással történő teljesítésről az értékesítő egyértelműen és pontosan köteles a fogyasztót tájékoztatni.

6. § (1) Az értékesítő nem követelhet a fogyasztótól ellenszolgáltatást, ha olyan árut értékesít, illetve olyan szolgáltatást nyújt, amelyet korábban a fogyasztó nem rendelt meg.

(2) A fogyasztó nyilatkozatának elmulasztása esetén sem lehet vélelmezni az értékesítő ajánlatának - hallgatólagos - elfogadását.

7. § (1) A fogyasztó kifejezett hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy az értékesítő a szerződéskötés céljából automata hívókészüléket, illetve távmásolót (telefaxot) használjon.

(2) Ha külön jogszabály eltérően nem rendelkezik, az értékesítő a fogyasztó kifejezett tiltakozásának hiányában használhat olyan, közvetlen kapcsolatot lehetővé tevő távközlő eszközt, amely nem tartozik az (1) bekezdés hatálya alá.

8. § Az értékesítőt terheli annak bizonyítása, hogy a rendeletben meghatározott tájékoztatási kötelezettségének eleget tett, a határidők betartására vonatkozó előírásokat megtartotta, valamint a fogyasztó 7. §-ban előírt hozzájárulását beszerezte.

9. § (1) A fogyasztó a rendeletben meghatározott jogáról érvényesen nem mondhat le.

(2) A rendeletben foglaltaktól csak a fogyasztó javára lehet eltérni.

(3) Ha a rendelet hatálya alá tartozó szerződés az Európai Gazdasági Térség valamelyik államával szoros kapcsolatban áll, harmadik ország jogának a felek által a szerződésre irányadó jogként való választása érvénytelen annyiban, amennyiben e harmadik ország joga az említett államnak a 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet átültető jogszabálya eltérést nem engedő rendelkezésével ellentétes. Az érintett kérdésben a felek által választott jog helyett az említett állam jogát kell a szerződésre alkalmazni.

10. § (1) Ez a rendelet 1999. március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet a távollévők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről szóló, 1997. május 20-i 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja; az irányelv 8. cikke kivételével.